Regulamin organizacyjny Oddziału Powiatowego

TowarzystwaPrzyjaciółDzieciwSanoku

Zatwierdzonyna Zebraniu Zarządu w dniu 09.03.2011r

I. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1)kierowanie działalnością Towarzystwa w powiecie,

2)realizowanie uchwał Zebrania Delegatów i nadrzęd­nych władz Towarzystwa,

3)ustalanie planów działalności statutowej i finansowej oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4)prowadzenie działalności statutowej ( według możliwości):

 • współpracaz organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
 • realizacja zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii oraz z innych dziedzin z własnej inicjatywy, zlecanych lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne,
 • wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
 • promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,
 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu leczeniu,rehabilitacjii terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,
 • udzielanie pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
 • organizowanie i prowadzeniespecjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności,
 • prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,
 • upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,
 • ochrona dzieci przed patologią ,wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją orazwszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci
 • organizacja środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka,zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii,
 • inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacjępodczas konkursów, przeglądów artystycznych, festynów, festiwali itp.,
 • organizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dziecioraz  podnoszeniakultury pedagogicznej społeczeństwa,
 • pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

5)gospodarowanie funduszami i majątkiem Oddziału,

6)zaciąganie zobowiązań finansowych  w ramach posiadanych środków i uprawnień,

7)zwoływanie Zebrania Delegatów, rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów jednostek niższego szczebla oraz rozpatrywanie sporów dotyczących członków zarządów tych jednostek,

8)powoływanie komisji problemowych jako organów doradczych zarządu,

9)reprezentowanie Towarzystwa na terenie objętym działalnością Oddziału.

II.Do zakresu działania Prezesa Zarządu Oddziału należy:

1)kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa na terenie oddziału,

2)realizowanie uchwał Zebrania Delegatów i Zarządu Oddziału,

3)opracowywanie projektu planu działania i planu finansowego Oddziału,

4)zarządzanie środkami majątkowymi oraz pienięż­nymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego,

5)reprezentowanie Oddziału Towarzystwa,

6)inicjowanie i prowadzenie innych prac wynika­jących z postanowień statutu,

7)zwoływanie posiedzenia Zarządu Oddziału.

III. Częstotliwość zebrań Zarządu.

1/Zebrania zarządu zwołuje prezes w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku

2/Uchwały podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów w obecności 50% składu zarządu.

3/Posiedzenia Komisji Rewizyjnejodbywają się co najmniej 1 raz w roku.

4/ Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posie­dzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

5/Posiedzenia Zarządu są protokołowane

Regulamin    Zjazdu Delegatów zarządu Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku odbytego w dniu S lutego 2011 roku.


1.    W Zjeździe "biorą udział delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo- wyborczych kół, honorowi członkowie TPD, członkowie ustępujących władz i Komisji Rewizyjnej TPD.


2.    Wszystkie decyzje Zjazdu podejmuje w głosowaniu jawnym z uwzględnieniem zwykłej większości głosów. Na żądanie 1/5 delegatów głosowanie może być tajne.


3.     Zjazd powołuje Prezydium obrad w składzie: przewodniczący, sekretarz i prezes ustępującego Zarządu oraz protokolanta,.


4.     Zjazd wybiera spośród delegatów: -  Komisję Mandatową, której zadaniem jest sprawdzenie obecności delegatów w oparciu o listę obecności i stwierdzenie ponad 50 % delegatów na Zjazd, lub w II terminie bez względu na ilość dele­gatów, -  Komisję Wyborczą, która opracuje listy kandydatów do zarządu od­działu Powiatowego, Komisji Rewizyjnej i 20 delegatów na 2jazd Okręgowy TPD w Krośnie. Na posiedzeniu wybranego Narządu Komisja przedstawia kandydatów do prezydium zarządu, Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na 2jazd Okręgowy. -  Komisję Uchwał i wniosków, która przygotuje Uchwałę zjazdu oraz przedstawi wnioski do realizacji, które wypłynęły podczas dyskusji


5.    Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, a ze swych czynności sporządza protokół przedstawiany przewodniczące­mu obrad, protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Komisji.


6.     Ustala się że do Zarządu Oddziału powiatowego TPD zostanie wybranych 15 członków, do Komisji Rewizyjnej 3 członków, a na Zjazd okręgowy 20 delegatów.


7.     Komisja Wyborcza przedstawi zjazdowi listy proponowanych kandydatów w ilości 15 osób do zarządu Oddziału Powiatowego, 3 osoby do Komisji Rewizyjnej oraz 20 delegatów na Zjazd Okręgowy w Krośnie. Komisja przeprowadza głosowanie na całą listę kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd Okręgowy.


8.     Osoba nieobecna może być zgłaszana na kandydata do władz lub na dele­gata na zjazd Okręgowy pod warunkiem pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie. W sprawach dotyczących sposobu obrad nie uregulowanych regulaminem, rozstrzyga przewodniczący Zjazdu, w razie odmiennego zdania przewod­niczący obrad oddaje pod głosowanie zwykłą, większością głosów.


10. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu oraz ustępujący prezes zarządu.